Skip to content

Knjige normativa

by Aleksandar Saveski on novembar 30th, 2013

U prethodnom postu smo započeli temu o normativima. Ovde ćemo se baviti raspoloživom literaturom, vezujući se za građevinarstvo, kao referentnu delatnost.

Podaci koji se mogu naći pretragom na internetu je da postoje dva autora koja obrađuju ovu temu:

  • Normativi i standardi rada u građevinarstvu, autor Radoslav Mijatovic i
  • Kalkulacije u građevinarstvu, Slavko Savić

oba u izdanju Građevinske knjige, http://www.gk.izlog.org/index.php?option=com_shcart&task=view&cat=13.

Normativi i standardi (prve 3 knjige) su doživele svoje 12-to izdanje, tako da ne treba sumnati u kvalitet. Vrlo je obimna dokumentacija,  jako puno normi.

Knjiga je prvenstveno namenjena izvođačima, radi procene utrošaka resursa.

Norme su grupisane po srodnosti radova. Koncept ovog seta knjiga (ukupno ih ima 7) je da na što detaljniji način pokriju što više kombinacija koje se u realnom „izvođačkom životu“ mogu pojaviti za bilo koju poziciju radova.

Koncept je načelno izvođački, nikako troškovni.

Ove norme žive već dugi niz godina, svakako da su odigrale vrlo značajn u ulogu u obrazovanju građevinske populacije. I pored pokušaja da budu ažurne u normativima se pojavljuje puno materijala, koji su „istorija“, ili se više ne proizvode ili se ne mogu naći u prodaju. Takođe, neki nazivi materijala, koji su predmet norme nisu usklađeni sa usvojenom regulativom.

Koncept drugog autora je potpuno drugačiji. Kroz udžbenik se objasnjava troškovni model, koji se zasniva na slobodnoj radnoj operaciji, najjednostavnijem radnom procesu. Akcenat se daje na kalkulacijama pozicija radova, da bi se na kraju došlo do kalkulativne cene (predviđenog budzeta) grupe radova ili samog projekta. Elementi koji „stvaraju“ trošak neke radne operacije su materijal, radna snaga, oprema i indirektni troškovi. U knjizi se daje metodologija obračuna svakog elementa. Kroz brojne primere od korisnika se očekuje da usvoji koncept i osamostali se u kreiranju sopstvenih pozicija radova.

From → Blog

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS